Αβδελλερό

1. Κύριο δρόμο Αβδελλερού
2. Δρόμο Αβδελλερού-Αθηένου